Duurzaamheid

Dankzij de uitzonderlijke prestaties van Dry Hydroponics worden er maximale productievolumes per teeltoppervlak gerealiseerd. Dry Hydroponics gaat niet alleen duurzaam met ruimte om, ook worden met Dry Hydroponics water, meststoffen en energie efficiënt gebruikt. Maximale productievolumes met minimaal gebruik van ruimte, water, meststoffen en energie betekent dat de fysieke en ecologische footprint per krop laag ligt.

Water

Dry Hydroponics is een gesloten teeltsysteem. Dit houdt in dat het water dat aan het teeltsysteem toegevoegd wordt alleen door verbruik van de gewassen, het systeem verlaat. Efficiënter kan niet!

Meststoffen

Voor meststoffen geldt het zelfde. Er is geen uitspoeling naar het grondwater, dus er worden geen meststoffen verspild. Dit is goed voor de kostenbeheersing en goed voor het milieu. Met andere teeltwijzen komen “overtollige” meststoffen via het grondwater in het milieu terecht en hebben een negatieve invloed op het ecosysteem. Dankzij het gesloten Dry Hydroponics teelsysteem is dit probleem verleden tijd.

Ruimte

De intensieve productie zorgt voor een uitstekende benutting van de beschikbare ruimte. Daarnaast is het niet meer noodzakelijk om over vruchtbare grond te beschikken. Het Dry Hydroponics teeltsysteem kan overal toegepast worden.

Nieuwe kijk op gewasbescherming

Een gezond gewas is een weerbaar gewas en heeft minder bescherming nodig. Een groeikrachtig wortelgestel en voldoende licht zijn de basis voor een weerbaar gewas. Dry Hydroponics voorziet in deze basis.

In het ontwerp zit een natuurlijke scheiding tussen de voedingsbodem en de bladeren van het gewas. Hierdoor komen langdurige, vochtige omstandigheden rond de bladeren nauwelijks voor en maken schimmels geen kans zich te ontwikkelen.

Energie

Energie wordt met Dry Hydroponics efficiënt gebruikt. Dit komt door de sterke productie verhoging zonder dat hiervoor meer energie nodig is. Per eenheid geoogst product gaat de energie behoefte sterk omlaag. Ook kan het teeltwater met laagwaardige energie verwarmd of gekoeld worden. Productie van sla zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen is dus geen utopie, maar een keuze!